Одиторска заверка

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД си партнира с регистрирани одиторски предприятия и може да ви предложим отлични професионалисти за извършване на независим финансов одит.

На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на:

1. акционерни дружества и командитни дружества с акции;

2. предприятия, които са емитенти по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа;

3. кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове;

4. предприятия, за които това изискване е установено със закон;

5. всички предприятия, непосочени в т. 1 – 4, с изключение на предприятията, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност и бюджетните предприятия.

“Предприятия, прилагащи облекчена форма на финансова отчетност” са предприятията, които в текущата или в предходната година не надвишават показателите на два от следните критерии:

1. балансова стойност на активите към 31 декември – 1,5 млн. лв.;

2. нетни приходи от продажби за годината – 2,5 млн. лв.;

3. средна численост на персонала за годината – 50 души.

При определяне статута на едно новообразувано предприятие, като прилагащо облекчена форма на финансова отчетност, се вземат стойностите на тези критерии само за годината на възникване.

Други услуги

Направете запитване за предлагана счетоводна услуга от счетоводна къща Акаунт Плюс: