Годишен финансов отчет

В счетоводен стандарт №1 се определят базата за представяне на финансовите отчети на предприятието. Финансовите отчети осигуряват сравнимост на предприятето с тези от предходните периоди. Отговорен за представянето и изготвянето на финансовите отчети е управителят на предприятието.

Съставните части на финансовият отчет са:

  • счетоводен баланс;
  • отчет за приходите и разходите;
  • отчет за собствения капитал;
  • отчет за паричния поток;
  • приложение или счетоводна п олитика

Финансовият отчет се изготвя в хиляди левове и за конкретен период, който е обикновено изминалата календарна година. Възможно е и периодът да е по-кратък, например тримесечие, шестмесечие, деветмесечие – това се оповестява в счетоводната политика. Той е изготвен на база на принципа за текущо начисляване или приходите се признават към момента на възникването им, без значение е плащането, а разходите се признават във връзката им с приходите.

            Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД предлага на своите клиенти услуга по публикуване на годишните финансови отчети на дружеството в Търговският регистър.

            Съгласно Закона за счетоводството, юридическите лица са задължени да публикуват годишния си финансов отчет в Търговския регистър в следните срокове:

  • ЕТ, които не подлежат на независим финансов одит не са задължени да публикуват отчети;
  • Всички търговци по смисъла на Търговския закон до 30 юни на следващата година;

            Санкциите за непубликуване на отчетите са от 200 до 3000 лева за длъжностни лица и от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период за юридически лица.

Други услуги

Направете запитване за предлагана счетоводна услуга от счетоводна къща Акаунт Плюс: