Счетоводни услуги

Счетоводно обслужване

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага следните счетоводни услуги: организиране и поддържане на счетоводната политика на дружеството; разработка и поддържане на индивидуален сметкоплан на дружеството; организиране и поддържане на счетоводната отчетност на дружеството в съответствие с разпоредбите и принципите на българското законодателство; контрол върху счетоводните записвания и равенството между синтетичните и аналитичните счетоводни регистри на […]

Счетоводно обслужване Read More »

Възстановяване на ДДС от ЕС

АКАУНТ ПЛЮС ООД извършва услуги по възстановяване на ДДС от ЕС. Право на възстановяване на ДДС имат фирми които данъчно задължени лица установени в ЕС и извършват облагаеми доставки в своята държава членка. Те имат право да възстановят начисленият ДДС по направени разходи в други държави членки, в които не са установени. Могат да бъде възстановен

Възстановяване на ДДС от ЕС Read More »

Годишен финансов отчет

В счетоводен стандарт №1 се определят базата за представяне на финансовите отчети на предприятието. Финансовите отчети осигуряват сравнимост на предприятето с тези от предходните периоди. Отговорен за представянето и изготвянето на финансовите отчети е управителят на предприятието. Съставните части на финансовият отчет са: счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; отчет за собствения капитал; отчет

Годишен финансов отчет Read More »

Одиторска заверка

Счетоводна къща Акаунт Плюс ООД си партнира с регистрирани одиторски предприятия и може да ви предложим отлични професионалисти за извършване на независим финансов одит. На независим финансов одит от регистрирани одитори, освен когато в закон е предвидено друго, подлежат годишните финансови отчети на: 1. акционерни дружества и командитни дружества с акции; 2. предприятия, които са

Одиторска заверка Read More »

ТРЗ И ОСИГУРОВКИ

АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага следните услуги в областта на труд и работна заплата изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари; подаване на уведомления по реда на чл.62 от Кодекса на труда; начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците; изготвяне на подаване на данни за

ТРЗ И ОСИГУРОВКИ Read More »

Юридически услуги

Счетоводна къща АКАУНТ ПЛЮС ООД предлага услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства и ликвидация на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации. Регистрация на ЕТ Регистрация на ЕООД Регистрация на ООД Регистрация на АД Ликвидация на дружества. Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите Изготвяне на договори, становища, жалби, юридически консултации

Юридически услуги Read More »

ИНТРАСТАТ

„Интрастат“ е система за събиране на данни за вътрешнообщностни пристигания или изпращания на стоки от страни-членки на Европейския съюз. Задължени лица, които трябва да подават ежемесечно декларации по тази система са тези, които са регистрирани по ЗДДС (Закон за данък върху добавената стойност), които  осъществяват търговия, която е вътрешнообщностна със стоки в такива годишни обеми,

ИНТРАСТАТ Read More »