FAQs: Общи

Задължително ли е собственикът на фирмата да бъде и управител?

Не е задължително. Управител на дружество може да бъде всяко лице, на което не е наложена забрана за това.

На каква сума трябва да се осигурявам като управител в моята фирма?

Осигуряването като управител може да се осъществи по два начина по договор за управление и контрол (или трудов договор), както и като самоосигуряващо се лице.

В първият случай осигуровките се начисляват върху месечното възнаграждение което не може да бъде по малко от минималният осигурителен праг съответстващ на основната икономическа дейност на фирмата, съгласно НКИД (Националната класификация на професиите и длъжностите)

Във вторият случай, при осигуряване на управителя като самоосигуряващо се лице осигуровките се начисляват върху месечна база определена от Закона за бюджета на държавното осигуряване за съответната година, за 2019 година той е в размер на 560 лева.

Имам ли нужда от професионално счетоводно обслужване?

Задълженията за извършване на счетоводна отчетност и съставянето на годишен отчет са регламентирани в закона за счетоводството. Текущото счетоводно отчитане се извършва по реда определен в закона за счетоводството и утвърденият от предприятието в индивидуален сметкоплан. Всяко дружество или едноличен търговец имат нужда от качествено счетоводно обслужване, за да изпълни изискванията на нормативната уредба в България и за да може да получава навременно нужната за вземането на правилни управленски решения информация. 

В какъв срок се подават декларация образец 1 и декларация образец 6?

Декларация образец 1 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

Декларация образец 6 се подава в срок до 25-то число на месец следващ месеца на начисляване на осигуровките.

1-во число на месеца е краен срок за подаване на декларация образец 1 от работодатели, наели лица по трудов договор и договор за управление, за лицата по трудов договор и договор за управление, когато възнагражденията са начислени през предходния месец, но не са платени до края му.

 

На каква сума да се осигурявам като управител на собствена фирма?

При учредяване на фирма дружество с ограничена отговорност – ЕООД/ООД, се сключва договор възлагащ управлението на дружеството на управителя. След вписване на фирмата в Търговския регистър и начало на търговска дейност следва да стартира и осигуряването на управителя. Осигуровките за управител на фирма са два вида:

  • По договор за управление и контрол

Този договор урежда взаимоотношенията в самото дружество – определят се правата и задълженията на управителя и обратното. Този  договор има характер на трудов договор. Оттук следва, че ако управителят извършва трудова дейност, то той трябва да се осигурява в съответствие с договора за управление и контрол. Лицата конституирани като управители по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО следва да се осигуряват и за заболяване, майчиснтво, инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и др. на не по-малка сума от минималния осигурителен доход установен за съответната икономическа дейност на съответната търговска фирма и не повече от максималния установен месечен размер на осигурителния доход. Управителите са в първа квалификационна група, осигурителния доход за която, е винаги максималния за съответната дейност.

  • Като самоосигуряващо се лице – Обикновено практиката на собственици на малки и средни фирми, работещи като управители в дружествата си, е да не получават възнаграждение за дейността си, а да се самоосигуряват. По чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО като самоосигуряващо се лице управителите са задължително осигурени за инвалидност  и  по избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица е съобразно облагаемия им доход за изминалата календарна година, като самоосигуряващи се лица.

Управители на дружества с участие в други фирми обикновено предпочитат да се осигуряват като самостоятелни лица. При регистрирани няколко дружества управителят следва да внася осигуровки за всяко от тях, с което има сключен договр за управление, докато не достигне максималния осигурителен доход. В случй, че се самоосигурява обаче, е нужно да внася осигуровки само веднъж тъй като има само едно основание за внасяне – самоосигуряване.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с декларация, подадена до 31-ви януари на съответната календарна година .

Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

Какво представлява събирането на публични вземания?

Държавните и общински вземания са два вида – публични и частни. Те включват вземания от данъци, акцизи, осигурителни вноски и друти, които отиват в бюджета. Всички видове вноски, установени със закон, в това число незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; вещи, отнети в полза на държавата; глоби; санкции; конфискации; отнеманена парични средства в полза на държавата, по влезли в сила наказателни постановления и други.

Публичните вземания се събират от НАП по реда на ДОПК. Това става въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентните органи. Изпълнителят е орган на принудително изпълнение, осъществяващ действията по изпълненията.

Погасяването е факт, когато е платено чрез прихващане, по давност, опрощаване, смърт на физическо лице, заличаване на юридическо лице. Вземанията се погасяват в определена последователност – главници, лихви, разноски.

Публичните вземания се погасяват с изтичане на петгодишна давност, считано от началото на календарната година. Публичните задължения, събирани от НАП, с изключение на Закона за местните данъци и такси , се плащат безкасово. То се извършва чрез терминално устройство, платежна карта, платежно нареждане. Това се определя със закон. Първо се изисква доброволно плащане на сумата, като в случаите, когато тя надвишава 5 000 лева се изисква съдействие от Министерство на вътрешните работи. Следва уведомяване по телефона, чрез бюлетин, чрез средствата за масово осведомяване.