FAQs: Юридически

Трябва ли да закупя касов апарат?

Зависи. Ако плащанията от вашите клиенти са само по банков път, касовия апарат не е необходим. Ако клиентите ви плащат в брой е необходим касов апарат. В случай, че продавате стоки с наложен платеж препоръчваме да се консултирате със счетоводител, тъй като според спецификите на плащането на наложения платеж може да е или да не е задължително закупуването на касов апарат. Ако обаче закупите касов апарат е необходимо в 7 дневен срок той да се регистрира в НАП, дори ако не сте пускали касови бележки от него. Всъщност, редно е преди да се регистрира в НАП да не се пускат касови бележки от апарата.
Ако дружеството получава плащания за извършените от него продажби само по банков път не е задължено да има касов апарат. Задължението възниква само при извършване на продажби на каса. След покупката на касовия апарат дружеството трябва да го регистрира в НАП в 7 дневен срок. Други задължителни документи изисквани от НАП във връзка с използването на касов апарат е сключен договор за  техническа поддръжка, свидетелство, касова книга, кочан със сторно/касови бележки.

Какви са първите стъпки, които предприема счетоводната къща, която обслужва на фирмата?

При започване на дейност на една фирма първо се открива осигуряването на управителя. Вариантите за вида на неговото осигуряване са различни – той може да се осигурява на Договор за управление и контрол или трудов договор, двата договора са почти идентични относно облагането им с данъци и осигуровки. Другият вариант е Управителят да започне осигуряване като само-осигуряващо се лице, това обаче може да се случи само ако той е същевременно и собственик или съсобственик на фирмата.

В зависимост от спецификата на дейността на фирмата както и може да е необходимо да се извършат и някои други действия и регистрации, като подаване на декларация до Комисията за защита на личните данни, както и Декларация по чл. 15 от ЗБУТ, за откриване на търговска дейност в общината по адрес на търговския обект и други. 

Задължително ли е собственикът на фирмата да бъде и управител?

Не е задължително. Управител на дружество може да бъде всяко лице, на което не е наложена забрана за това.

На каква сума трябва да се осигурявам като управител в моята фирма?

Осигуряването като управител може да се осъществи по два начина по договор за управление и контрол (или трудов договор), както и като самоосигуряващо се лице.

В първият случай осигуровките се начисляват върху месечното възнаграждение което не може да бъде по малко от минималният осигурителен праг съответстващ на основната икономическа дейност на фирмата, съгласно НКИД (Националната класификация на професиите и длъжностите)

Във вторият случай, при осигуряване на управителя като самоосигуряващо се лице осигуровките се начисляват върху месечна база определена от Закона за бюджета на държавното осигуряване за съответната година, за 2019 година той е в размер на 560 лева.

Имам ли нужда от професионално счетоводно обслужване?

Задълженията за извършване на счетоводна отчетност и съставянето на годишен отчет са регламентирани в закона за счетоводството. Текущото счетоводно отчитане се извършва по реда определен в закона за счетоводството и утвърденият от предприятието в индивидуален сметкоплан. Всяко дружество или едноличен търговец имат нужда от качествено счетоводно обслужване, за да изпълни изискванията на нормативната уредба в България и за да може да получава навременно нужната за вземането на правилни управленски решения информация.