Регистрация по ЗДДС

Регистрация по ЗДДС

 

В днешния материал сме синтезирали за Вас основите на т.нар. „регистрация по ЗДДС” – въведение в процедурата за тези от Вас, на които предстои тепърва да извършат първото си регистриране по Закона за данък върху добавената стойност. 

Както знаете, регистрация по ЗДДС е нужна, за да си върнете платения на държавата Данък добавена стойност (ДДС) – процедура, описана в закона като „данъчен кредит”.

Преди да преминем изцяло към детайлите относно регистрацията, ще Ви запознаем с няколко други основни термини, въведени в ЗДДС.

Според чл. 3 на ЗДДС данъчно задължено лице е „всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея”. А под „независима икономическа дейност” следва да разбираме „дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство(…). Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. ” Облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга, „когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго”. Под облагаем оборот законът разбира оборот, който включва облагаемите доставки, както и доставките на финансови и застрахователни услуги.

Това са термините, които ще срещате при работа със ЗДДС. По-обстойна информация може да бъде намерена в самия закон (тук), запознайте се добре с него, тъй като определя различните особености за различните видове дейност.

А сега за регистрацията!

Регистрацията по ЗДДС се дели на задължителна регистрация и регистрация по избор. Възможна е също така регистрация по иниациатива на органа на приходите, ако той установи, че не сте регистриран, а следва да бъдете. При регистрация в Националната агенция по приходите ще получите индентификационен номер във формат BG плюс ЕИК (единен индентификационен номер) на предприятието или ЕГН за физическите лица.

Задължителна регистрация

Според чл. 96 ал.1 на ЗДДС „всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде регистрация по този закон”.

Според ал. 5 на чл. 96 на ЗДДС задължението за регистрация „възниква независимо от срока, за който е постигнат облагаемият оборот, но не и за период, по-дълъг от определения в ал. 1”. Заявление за регистрация следва да бъде подадено в 14-дневен срок от изтичане на данъчния срок, за който е достигнат облагаемият оборот от 50 000 лв.

Както вече споменахме, има и т.нар. регистрация по избор – дори и да не сте задължен да се регистрирате по смисъла на ЗДДС, Вие може доброволно да го сторите при следните условия.

Регистрация по избор

Според чл. 100 ал. 1 на ЗДДС „всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон”. Също така, от регистрация могат да се възползват и всички данъчно задължени и незадължени юридически лица, за които не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 99, ал. 1.

Регистрация по иниациатива на органа на приходите

Ако е следвало да подадете заявление за регистрация по ЗДДС, но не сте го извършили в нужния срок и органът по приходите установи нужда от регистрация, то Вие дължите данък за извършените от Вас облагаеми доставки на услуги и за получените облагаеми доставки на услуги. Данъкът, който следва да заплатите, покрива периода на липса на регистрация и не води до санкции за Вас.

А как да се регистрираме?

Регистрацията се извършва чрез подаване на заявление за регистрация по образец в съответната местна дирекция на Националната агенция за приходите.

 

Заявлението може да бъде подадено от следните лица при следните обстоятелства:

1. лично, когато данъчно задълженото лице е дееспособно физическо лице или ЕТ;

2. от лице с представителна власт по закон, когато данъчно задълженото лице е

юридическо лице или кооперация;

3. от лице с представителна власт съгласно учредителен договор, когато данъчно

задълженото лице е неперсонифицирано дружество или осигурителна каса;

4. от акредитиран представител по чл. 135;

5. от лице, което е изрично упълномощено за това от лицата по т. 1, 2, 3 и 4 с нотариално

заверено пълномощно.

 

Заявлението за регистрация по ЗДДС може да се подаде и по електронен път. То трябва да съдържа основанието за регистрация, към което се прибавят съответните документи. Към заявлението се прилага и декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство. В срок от 7 дни от постъпването му органът по приходите извършва проверка на основанието за регистрация. В срок до 7 дни от приключване на проверката се издава акт, с който се определя наличието или съответно мотива за отказ на регистрацията.

 

Възможни причини за отказ на регистрация по ЗДДС

Наличието на някое от следните обстоятелства може да доведе до отказ на Вашата регистрация, затова обърнете специално внимание при изготвянето на документацията.

– лицето не може да бъде открито на посочения от него адрес за кореспонденция или

променя адреса за кореспонденция без да уведоми НАП;

– лицето системно не изпълнява задълженията си по ЗДДС или има публични задължения,

чиято обща стойност надхвърля стойността на активите му;

– лицето не посочва електронен адрес за кореспонденция за период от над три месеца след

като възниква такова задължение;

– лицето не представи или не осигури достъп до оригинални счетоводни документи,

изискани от Националната агенция по приходите.

 

След успешна регистрация се задължавате да съхранявате данъчните документи, издадени от Вас или от Ваше име, както и получените от Вас данъчни документи в срок от 5 години след изтичането на срока за погасяване на задължението, така че Ви молим да съхранявате документите дори и само „за всеки случай”.

В случай, че основанието за задължителна регистрация по ЗДДС отпадне, Вие имате право на дерегистрация. Документите, които ще Ви трябват, са заявление за прекратяване на регистрацията по образец, придружено от справка за облагаемия оборот за последните 12 месеца преди текущия, справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата, удостоверение за регистрация по ЗДДС и др.

Ако имате допълнителни въпроси или срещате трудности с Вашата регистрация по ЗДДС, обърнете се към екипа на Акаунт ПЛЮС, ние сме тук, за да Ви помогнем!

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.