Процедура по изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет

Процедура по изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет

Казват, че бизнесът и добре да работи, все някога се налага да изготви т.нар. ГФО. Не се чувствате готови за приключението годишен финансов отчет? Ние сме тук, за да Ви помогнем! Вижте какво има да Ви разкрие относно годишното приключване екипът на Акаунт ПЛЮС!

1. Същност и срокове за изготвяне
Според Закона за счетоводството (ЗСч http://lex.bg/laws/ldoc/2135213569) и Националните стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия (НСФОМСП), годишният финанов отчет се състои от следните пет основни компонента:
– Счетоводен баланс;
– Отчет за приходите и разходите;
– Отчет за паричните потоци;
– Отчет за собствения капитал;
– Приложение.

Тук е моментът да Ви разкрием важна подробност – малките и средни предприятия се радват на облекчени процедури при изготвянето на годишния финансов отчет! Освободени от Отчет за паричните потоци и Отчет за собствения капитал са предприятия, които през тази и предишната година са изпълнявали поне два от упоменатите критерии:
– Към края на годината (31.12.) балансът на активите да не надвишава 1.5 милиона;
– Нетните приходи от продажба за годината да не надвишават 2.5 милиона;
– Средната численост на персонала за годината да е не повече от 50 души.
Считайки, че немалка част от предприятията в страната действително изпълняват горните критерии, смятаме, че мнозина от Вас могат да си спестят време и усилия като се откажат от попълването на излишна документация.
Вярваме, че повечето от Вас знаят, че сроковете за изготвянето на ГФО и подаването му с годишната данъчна декларация към НАП се извършва до 31.03. всяка година. Сроковете са кратки, затова по-добре не се колебайте, а потърсете експертна помощ от Акаунт ПЛЮС!

2. Публикуване на ГФО в Търговския регистър
На място или онлайн, документите се представят в Търговския регистър или в оригинал, или чрез заверени копия, придружени с декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелста и др.
2.1. Срокът за публикуване на годишния финансов отчет е различен за различните правни форми на предприятията
Накратко, ако Вие сте ЕТ, то срокът за публикуване на Вашия годишен финансов отчет ще е до 31.05 на следващата финансова година. За дружества с ограничена отговорност ООД или ЕООД, той е до 30.06. За всички останали – не по-късно от 31.07.
2.2. ГФО може да бъде публикуван от външен представител на предприятието

Право да заявяват неговото публикуване имат следните лица:
– Собственикът на ЕТ или управителят на дружеството;
– Адвокат, упълномощен да представлява дружеството пред Търговския регистър към Агенцията по вписанията
– Съставителят на годишния финансов отчет – физическо лице, отговарящо на изискванията на ЗСч или специализирано счетоводно предприятие. Съставителят трябва единствено да представи нотариално заверено пълномощно от търговеца.
2.3. Публикуването на отчета онлайн ще Ви спести средства
А именно – 50% от таксата за публикуването на ГФО, която през 2013-та година беше 50 лв.

Опитът ни в Акаунт ПЛЮС показва, че за малките предприятия често е трудно да се борят с непосилната бюрокрация. Затова се надяваме тази статия да Ви внесе яснота относно сложните процедури по изготвянето и публикуването на годишния финансов отчет. И не забравяйте – винаги можете да си осигурите спокойствие, възлагайки Вашия ГФО на Акаунт ПЛЮС. Заявете вашият годишен финансов отчет тук! Очакваме Ви!

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.