Вътрешен одит

Вътрешен одит

 

Вътрешният одит е сложен процес, който често става причина за тревоги сред хората без опит. Ако и Вие сте сред тях, този материал ще Ви бъде от полза за разбирането на основите на вътрешния одит.

Вътрешният одит представлява по смисъла на Закона за вътрешен одит в публичния сектор „независима и обективна дейност за предоставяне на увереност и консултиране, предназначена да носи полза и да подобрява дейността на организацията.” Това означава, че той се прави с цел да помага на организацията да постигне целите си чрез оценяване и подобряване ефективността на процесите за управление на риска, контрол и управление. Т.е., извършването на вътрешен одит се изразява не само в това да се инспектират системите за финансово управление и контрол, но и да се предостави обективна оценка на резултата от одита с цел да се предостави независимо мнение или извод относно процес, система или друг обект на одита.

Какво инспектира вътрешният одит?

Вътрешният одит прави оценка на рисковете в предприятието; оценява ефективността на системите за финансово управление и контрол и конкретно тяхното съответствие със законодателството, вътрешните актове и документи; надеждността на финансовата и оперативна информация; ефикасността и икономичността на дейностите; опазването на активите и информацията и изпълнението на задачите и постигането на набелязаните цели. Той също така може да ревизира и спазването на Системи за установяване на качеството (СУК).

Основни негови компоненти в този смисъл са одит на системите, одит за съответствие, одит на изпълнението, финансов одит, одит на информационните системи и технологии и преглед на състоянието.

 

Вътрешният одит в публичния сектор се осъществява най-често от звено за вътрешен одит, състоящо се от ръководител и вътрешни одитори, които са на пряко подчинение на ръководителя на съответната организация и са нейни служители. Възможно е и дейността по вътрешен одит да се възложи на физически лица, които не са служители на съответната организация. Обикновено вътрешният одит се извършва един път в годината.

Според Закона за вътрешен одит в публичния сектор, вътрешен одит се осъществява от бюджетните организации по смисъла на Закона за публичните финанси, както и общинските предприятия; организации, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България; организации, разпореждащи се със средства по фондове и програми на Европейския съюз. Звено за вътрешен одит се изгражда в администрацията на президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса; Висшия съдебен съвет и Сметната палата; общини, чийто бюджет надхвърля 10 млн. лв.; администрациите на първостепенните разпоредители с бюджет, чийто бюджет надхвърля 5 млн.лв. и др. с решение на министъра на финансите. Търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон също могат да изградят звено за вътрешен одит при желание от тяхна страна.

След изграждане на орган или определяне на отговорния за изработването на одита, той изготвя план, по който одитът да бъде извършен. Одитът се провежда по дадения план и се следи за несъответствия в документацията на предприятието. В случай, че бъдат открити, те се документират и се търсят съответните причини за тяхната поява.

Надяваме се тази статия да е внесла яснота относно условията по изготвянето на вътрешния одит. Ако срещате трудности при процедурата, обърнете се към експертния екип на Акаунт ПЛЮС! Очакваме Ви!

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.