FAQ: Имам ли нужда от професионално счетоводно обслужване?

Задълженията за извършване на счетоводна отчетност и съставянето на годишен отчет са регламентирани в закона за счетоводството. Текущото счетоводно отчитане се извършва по реда определен в закона за счетоводството и утвърденият от предприятието в индивидуален сметкоплан. Всяко дружество или едноличен търговец имат нужда от качествено счетоводно обслужване, за да изпълни изискванията на нормативната уредба в България и за да може да получава навременно нужната за вземането на правилни управленски решения информация.