FAQs: НАП

Какво представлява събирането на публични вземания?

Държавните и общински вземания са два вида – публични и частни. Те включват вземания от данъци, акцизи, осигурителни вноски и друти, които отиват в бюджета. Всички видове вноски, установени със закон, в това число незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; вещи, отнети в полза на държавата; глоби; санкции; конфискации; отнеманена парични средства в полза на държавата, по влезли в сила наказателни постановления и други.

Публичните вземания се събират от НАП по реда на ДОПК. Това става въз основа на влязъл в сила акт за установяване на съответното публично вземане, издаден от компетентните органи. Изпълнителят е орган на принудително изпълнение, осъществяващ действията по изпълненията.

Погасяването е факт, когато е платено чрез прихващане, по давност, опрощаване, смърт на физическо лице, заличаване на юридическо лице. Вземанията се погасяват в определена последователност – главници, лихви, разноски.

Публичните вземания се погасяват с изтичане на петгодишна давност, считано от началото на календарната година. Публичните задължения, събирани от НАП, с изключение на Закона за местните данъци и такси , се плащат безкасово. То се извършва чрез терминално устройство, платежна карта, платежно нареждане. Това се определя със закон. Първо се изисква доброволно плащане на сумата, като в случаите, когато тя надвишава 5 000 лева се изисква съдействие от Министерство на вътрешните работи. Следва уведомяване по телефона, чрез бюлетин, чрез средствата за масово осведомяване.