Публична продан

Публична продан

Към принудително изпълнение на публична продан се пристъпва при следните случаи: ревизионен акт, без значение дали е обжалван, декларация с начислени в нея задължения или осигурителни вноски, други актове, независимо дали са обжалвани, постановление за принудително вземане от митницата, влязло в сила наказателно постановление, решения, издадени от Европейската комисия, Съда на Европейската общност, Европейската централна банка, акт за начет от НОИ. Страни по вземанията са публичният взискател, длъжници или наследници, обезпечените кредитори.

Обект на принудителното вземане е цялото имущество на длъжника, без вещите за всекидневна употреба, храна, топливо, жилище с площ, по-малка от 30 кв.м., социални помощи, инвалидни пенсии. Съгласно Търговсият закон,  ЕТ отговаря неограничено пред своите кредитори с цялото си имущество. Способите за принудително изпълнение на вземанията по реда на ДОПК са вземания като парични средства в банка, изпълнение върху парични средства и вземания на длъжника, изпълнение върху движими и недвижими вещи и ценни книжа. Това се отнася и за намерените такива у него, жилището му, офиса му, наетите от него помещения, офиси, превозни средства, сейфове.

Продажбата може да се извърши чрез обявяване на търг  с явно или тайно наддаване. Възможно е също така това да важи за всяка движима и недвижима вещ , или за всички едновременно. Длъжникът има право да предложи всичко това, стига да не е в ущърб на държавата. Първоначалната обявена тръжна цена не може да бъде по-малка от оценката. Бързоразвалящи се стоки се продават с разрешение от съответните местни органи на борси и тържища.

След извършване на продажбата и получаването на парите се издава постановление за възлагане. Собствеността преминава у купувача в срок до една седмица.

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.