Какво представляват облигациите?

Какво представляват облигациите?

 

Дружествата и правителствата понякога се нуждаят от допълнително финансиране, за да развиват успешно дейността си. Често пъти обаче са им нужни повече пари, отколкото банката може да им осигури. Решението в този случай е набирането на средства чрез издаване на облигации.

Облигацията е документ, обозначаващ предоставена парична сума от притежателя й на нейния издател. Тя е вид ценна книга с предсварително фиксирана лихва, наричана още „купони”. Взетата сума или номинал/главница, следва да се върне на кредитора на определена дата – падеж.

Притежателят на облигацията е инвеститор. Заемайки пари на предприятието, той инвестира в него, т.е. става кредитор. Предприятието от своя страна пък е кредитополучател или емитент.

Ползата за кредитора е допълнителната сума, която получава от емитента в замяна на това, че използва парите му. Това е лихвата, която е предварително фиксирана и се изплаща на определени дати.

Облигациите биват няколко вида:

  • Правителствени облигации – емитират се от националните правителства. Още през 1693 г. за първи път е издадена такава правителствена дългова ценна книга. Издадена е от правителството на Великобританаия за набиране на средтсва за финансиране на войната срещу Франция.
  • Общински облигации – могат да бъдат издадени от общините, от местното управление или от правителствата им.
  • Корпоративни облигации – характеризират се с по-висока доходност. При тях има по-висок риск, затова и кредиторите им са по-добре платени. Високият риск предполага по-висока доходност. Колкото по-висок е кредитният рейтинг на компанията , толкова по-нисък е лихвеният процент, който получава инвеститорът. Компании с нисък кредитен рейтинг дават най-висока лихва на кредиторите си. Корпоративните облигации могат да бъдат краткосрочни – с падеж, по-малък от 5 години; средносрочни – с падеж между 5 и 12 години; дългосрочни – с падеж над 12 години. Конвертируемите облигации са друг вид корпоративни облигации. Те дават право на кредитора им да ги замени за определен брой акции на същата компания. Облигациите с опции за обратно изкупуване пък могат да бъдат откупени от емитента им преди датата на падежа.
  • Облигации с нулев купон – те се продават с голяма отстъпка от номинала, но не носят лихва. В тези случай можете да закупите облигация, струваща например 1000 лв., на цена от 600 лв. За срока до падежа няма да получите никаква сума, но при датата на падежа вместо 600 лв., получавате 1000 лв. – реалната стойност на облигациите.

Инвестирането в облигации винаги е от полза, особено когато условията за инвестиране в акции към момента не Ви удовлетворяват.

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.