Видове счетоводни сметки

Видове счетоводни сметки

 

Екипът на Акаунт ПЛЮС отново е събрал за Вас най-полезното от света на счетоводството! Днес ще говорим за счетоводните сметки – какво представляват в своята същност различните видове.

Счетоводните сметки могат да се разделят по много признаци. Най-често говорим за активни или пасивни. Активни са сметките, които, както и името предполага, представят активи, т.е. положителни величини, докато пасивните представят отрицателни величини. Или по-просто казано, активната сметка се занимава с активите на Вашата фирма като инвентар, материали и пр. Пасивната изследва средствата, необходими за придобиване на активите, т.е. тя описва Вашите кредити или финансови отношения с клиенти и партньори. Същевременно, всяка счетоводна сметка има своя лява и дясна страна, отговарящи на съответствието актив-пасив. Действително лявата страна се нарича „дебит”, дясната „кредит”, а етимологията на термините от латински произход (дебитум – дълг, кредитум – (на) вересия) подсказва тяхната функция. В днешната счетоводна дейност понятията се използват по-свободно, но в основата на счетоводните сметки остава това противопоставяне на дебит и кредит – приходи и разходи, увеличения и намалявания. Когато отчитаната активна балансова статия се увеличава, тя се дебитира, а когато намалява, се кредитира. В края на отчетния период салдото е или дебитно, т.е. дебитният сбор е по-голям от кредитния сбор, или сметката е „без салдо”, с други думи – нейният дебитен сбор е равен на кредитния оборот. При една пасивна сметка увеличенията ще се вписват в дясната „кредитна” страна. В края на отчетния период се наблюдава кредитно салдо (кредитният сбор е по-голям от дебитния) или липса на салдо, когато кредитният сбор е равен на дебитния.

Счетоводните сметки могат да се разделят на категории според тяхното предназначение. Например, те могат да бъдат балансови и извънбалансови. Балансовите отчитат активи и пасиви на предприятието и формират неговия баланс. Извънбалансовите се занимават с въпроси, които в краткосрочен план не са на дневен ред, но в бъдеще могат да бъдат, като например поети условни задължения на фирмата и други.

Съществуват също синтетични и аналитични сметки, като синтетични са сметките, които отразяват промяната в актива или пасива без да следят партиди, а аналитични са тези, които описват движението в конкретни партиди, които се различават по своята същост – например видове материали; различни съдебни дела, които води фирмата; разходи за всеки служебен автомобил и др. според дейността на предприятието.

Съществуват и сметки с цел опис на процесите в предприятието, които документират различните дейности като „производство”, „износ”, „внос”, „доставки”, и т.н.

Събирателно-разпределителни и калкулационни са следващите видове, които може да отнесете към Вашия сметкоплан. Тези от събирателно-разпределителен характер събират в себе си разходи, които по-нататък следва да бъдат разпределени по предназначение и отнесени към други сметки. Такива могат да бъдат напр. разходите за управлението на предприятието или за продажбата на продукцията и т.н. Калкулационните сметки обикновено са свързани с производствената дейност на фирмата и събират информацията за разходите за конкретно изделие стока и съответно неговата себестойност.

Финансово-резултатните сметки пък представят нагледно финансовите резултати на Вашето предприятие като печалби и загуби от продажби, операции с валута или ценни книжа и други.

Това са основните категории, в които можем да поставим Вашите счетоводни сметки. Надяваме се, че тази информация ще Ви бъде от полза при боравенето със счетоводна дейност. Ако все пак срещате затруднения, екипът на Акаунт ПЛЮС е вашият доверен партньор.

0 Comments

Leave A Reply

You must be logged in to post a comment.